ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 18

FALTAM 18 DIAS! מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 18

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 19

FALTAM 19 DIAS! והאלהים ככה מלא את אשר הגיד מקדם בפי כל נביאיו כי יענה המשיח לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם למען אשר יבאו ימי רוחה מלפני יהוה וישלח את אשר בשרו לכם מקדם את ישוע המשיח אשר צריך כי יקבלהו השמים עד ימי שוב כל הדברים לתקונם אשר דבר עליהם האלהים בפי נביאיו הקדושים … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 19

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 20

FALTAM 20 DIAS! נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 20

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 21

FALTAM 21 DIAS! ויהי כאשר נולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורדוס המלך ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלימה לאמר איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו ויהי כשמע הורדוס המלך את דבריהם ויבהל הוא וכל ירושלים עמו ויקהל את כל ראשי הכהנים וסופרי העם וידרש מאתם לאמר איפה יולד המשיח … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 21

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 22

FALTAM 22 DIAS! והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 22

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 23

FALTAM 23 DIAS! לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל (ישעיהו ז:יד) כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום (ישעיהו ט:ו) ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 23

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 24

FALTAM 24 DIAS! ויאמרו אליו אחיו קום ולך מזה ארצה יהודה למען יראו גם תלמידיך את המעשים אשר אתה עשה כי לא יעשה איש דבר בסתר והוא חפץ להתפרסם לכן אם אתה עשה כאלה הגלה אל העולם כי אחיו גם הם לא האמינו בו ויאמר אליהם ישוע עתי לא באה עד עתה ועתכם תמיד נכונה … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 24

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 25

FALTAM 25 DIAS! וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חפה וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר (ישעיהו ד:ה-ו) והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה צבאות ולחג את חג הסכות … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 25

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 26

FALTAM 26 DIAS! אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 26

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 27

FALTAM 27 DIAS! כי התורה בהיות בה צל הטבות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא היתה בהם עוד רגשת חטאים אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה כי דם הפרים והשעירים לא … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 27