ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 8

FALTAM 8 DIAS! כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך (תהילים מה:ו-ז) האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות והוא זהר … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 8

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 9

FALTAM 9 DIAS! למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 9

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 10

FALTAM 10 DIAS! Túmulo do Rei Davi e Cenáculo em 1878 אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו והאלהים הקימו מן … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 10

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 11

FALTAM 11 DIAS! שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח (תהילים טז:ח-יא) ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 11

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 12

FALTAM 12 DIAS! כי אמר אני לכם אשר צריך עוד להתמלא בי הכתוב הזה ואת פשעים נמנה כי כל הכתוב עלי בא עד קצו (הבשורה על-פי לוקאס כב:לז) ויהי כאשר באו אל המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת אנשי הבליעל זה לימינו וזה לשמאלו ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 12

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 13

FALTAM 13 DIAS! מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה והוא מחלל מפשענו מדכא … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 13

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 14

FALTAM 14 DIAS! הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו (ישעיהו נב:יג-טו) Eis que o meu servo procederá com prudência; será exaltado, e elevado, e mui … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 14

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 15

FALTAM 15 DIAS! אמן אמן אני אמר לכם איש אשר לא יבוא דרך השער אל מכלא הצאן כי אם יעלה בדרך אחר גנב ופריץ הוא ואשר יבוא דרך השער הוא רעה הצאן לו יפתח שמר הסף והצאן את קלו תשמענה והוא לצאנו בשם יקרא ויוציאם ואחרי הוציאו את צאנו הוא יעבר לפניהן והצאן הלכות אחריו … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 15

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 16

FALTAM 16 DIAS! כי כה אמר אדני יהוה הנני אני ודרשתי את צאני ובקרתים כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל והוצאתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאתים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ במרעה טוב … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 16

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 17

FALTAM 17 DIAS! למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו אלהים צבאות … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 17