ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 8

FALTAM 8 DIAS! כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך (תהילים מה:ו-ז) האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות והוא זהר … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 8

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 9

FALTAM 9 DIAS! למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 9

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 10

FALTAM 10 DIAS! Túmulo do Rei Davi e Cenáculo em 1878 אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו והאלהים הקימו מן … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 10

ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 11

FALTAM 11 DIAS! שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח (תהילים טז:ח-יא) ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את … Continue lendo ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 11