ISRAEL 70 ANOS CONTAGEM REGRESSIVA 10

FALTAM 10 DIAS!


Túmulo do Rei Davi e Cenáculo em 1878

אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו
והאלהים הקימו מן המתים בהתיר את חבלי המות באשר נמנע מן המות לעצר אתו
כי דוד אמר עליו שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט
לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת
תודיעני ארחות חיים שבע שמחות את פניך
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה
והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו
לכן בחזותו מראש דבר על תקומת המשיח כי לא נעזבה נפשו לשאול וגם בשרו לא ראה שחת
את ישוע זה הקים אלהים מן המתים ואנחנו כלנו עדיו
ועתה אחרי הנשאו בימין האלהים לקח מאת האב את הבטחת רוח הקדש וישפך את אשר אתם ראים ושמעים
כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני
עד אשית איביך הדם לרגליך
לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם
(מעשי השליחים ב:כב-לו)

Homens israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis;
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos;
Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela;
Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido;
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou; E ainda a minha carne há de repousar em esperança;
Pois não deixarás a minha alma no inferno, Nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção;
Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida; Com a tua face me encherás de júbilo.
Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono,
Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz:Disse o Senhor ao meu Senhor:Assenta-te à minha direita,
Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés.
Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
(Atos 2:22-36)

Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:
Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:
Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.
Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.
Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.
Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.
For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Until I make thy foes thy footstool.
Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.
(Acts 2:22-36)

PARA LER AS MENSAGENS ANTERIORES DA CONTAGEM REGRESSIVA

Faltando 33 dias CLIQUE AQUI
Faltando 32 dias CLIQUE AQUI
Faltando 31 dias CLIQUE AQUI
Faltando 30 dias CLIQUE AQUI
Faltando 29 dias CLIQUE AQUI
Faltando 28 dias CLIQUE AQUI
Faltando 27 dias CLIQUE AQUI
Faltando 26 dias CLIQUE AQUI
Faltando 25 dias CLIQUE AQUI
Faltando 24 dias CLIQUE AQUI
Faltando 23 dias CLIQUE AQUI
Faltando 22 dias CLIQUE AQUI
Faltando 21 dias CLIQUE AQUI
Faltando 20 dias CLIQUE AQUI
Faltando 19 dias CLIQUE AQUI
Faltando 18 dias CLIQUE AQUI
Faltando 17 dias CLIQUE AQUI
Faltando 16 dias CLIQUE AQUI
Faltando 15 dias CLIQUE AQUI
Faltando 14 dias CLIQUE AQUI
Faltando 13 dias CLIQUE AQUI
Faltando 12 dias CLIQUE AQUI
Faltando 11 dias CLIQUE AQUI

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s